2015. sze 17.

Barangolások a női szexualitás rejtelmeiben

írta: SzabóElvira
Barangolások a női szexualitás rejtelmeiben

Szex és New York, szex és nőideál

Nem­rég a kezembe akadt Gina Ogden Nők, akik szeretik a szexet című könyve. Ahogy lapoz­gat­tam, bele-beleolvastam, ismer­ked­tem a könyv­ben meg­szó­laló nők tör­té­ne­te­i­vel, belém hasí­tott a fel­is­me­rés, mennyire abszurd képet fes­te­nek a médi­á­ból, a tévé­so­ro­za­tok­ból, a maga­zin­cím­la­pok­ról érkező üze­ne­tek arról, milyen egy dögös és csá­bító nő… S a csá­bí­tás még hagy­ján, de arra döb­ben­tem rá, hogy Ogden könyve a meg­szo­kot­tól egé­szen eltérő szem­szög­ből mutatja be, milyen egy léleg­ze­te­lakasztó, önfe­ledt szeretkezés.

Vegyünk egy igazi klasszi­kust, a Szex és New York soro­za­tot. A ked­ves – nőnemű – Olvasó tegye szí­vére a kezét: leg­alább egy epi­zó­dot, de mini­mum tíz per­cet biz­tos látott belőle, vagy hagyta magát elcin­cálni vala­me­lyik, a soro­zat­ból készült mozi­filmre. Ha másért nem, azért, hogy tudja, miről van szó, ami­kor a barátnők a soro­zat új fej­le­mé­nyeit bon­col­gat­ják. Talán emlék­szünk a soro­zat Samant­há­jára, aki, nos… kész bio­ló­giai csoda, szinte gomb­nyo­másra hevül a szexre. Meg­lát egy szé­pen kidol­go­zott fér­fi­tes­tet, és bár­hol, bár­mi­kor, bárhogy…

szex_es_new_york_hatterkepek_02-800x600.jpg

Anno nem akad­tam fenn Samant­hán. Beval­lom őszin­tén, job­ban érde­kelt a Szex és New York-os csa­jok toa­lettje, mint az, hogyan élik meg, veze­tik le a libi­dó­ju­kat. De Gina Ogden rádöb­ben­tett, hogy Samantha az egyik leg­ab­szur­dabb karak­tere a filmtörténetnek.

Kika­pós nők – zava­ros érzelmek

Mert Samantha Jones – a soro­zat sze­rint – élvezi, hogy virág­ról virágra repül. Sőt, mintha a lelki egyen­sú­lyát tar­taná rend­ben azzal, hogy úgy falja a fér­fi­a­kat, mint más a meggyes pitét. S hogy néz ki mindez a való­ság­ban? Gina Ogden inter­jú­ala­nyai közt egy Rosa nevű höl­gyet is talá­lunk, aki fia­tal­ko­rá­ban Samantha kikö­pött mása volt. A beszél­ge­tés ide­jére már meg­sze­lí­dült, de úgy emlék­szik vissza korábbi énjére, mint a „Káosz Királynő­jére”, aki fűvel-fával lefe­küdt, szinte min­den szem­be­jövő fér­fi­ban poten­ci­á­lis szex­part­nert látott, aki­vel az egye­sü­lés pil­la­na­tá­ban csil­la­pít­hatja a kínzó elhagyatottságot.

Mert Rosa – szen­ve­dett. Szen­ve­dett és belső éhség mar­dosta, azért töl­tötte nap­jait „kóbor macs­ka­ként, vadá­szat­tal”, hogy akad­jon valaki, aki­vel elűz­heti a magány és ott­hon­ta­lan­ság érzé­sét. Úgy érezte, sem­mivé fosz­lik, ha nincs mel­lette valaki, miköz­ben rövi­de­sen el is felej­tette a sok átutazó nevét és arcát. Min­den férfi egy volt: bárki, aki­hez közel kerül­he­tett, és ettől érez­hette, hogy él. Eköz­ben pedig meg­ve­tette magát, hisz olcsó por­téka, aki­hez min­denki hozzáfér.

see-you-next-1434764-1918x1444.jpg

A Szex és New York Samant­hája pon­to­san ezt az élet­stí­lust pro­pa­gálja… Azt hir­deti, hogy a tel­he­tet­len fér­fi­fa­lás a női sza­bad­ság neto­vábbja. Per­sze a soro­zat sikere aligha az árnyalt léle­k­áb­rá­zo­lás­nak volt köszön­hető… ha bele­gon­do­lunk, Samantha Jones sze­mé­lyi­sé­gé­nek fele lénye­gé­ben lema­radt. Mert­hogy a való élet Samant­hái előbb-utóbb kiég­nek, kiüre­sed­nek, végül terá­pi­ába jár­nak kap­cso­lati zava­rok vagy szex­függő­ség miatt.

Az alkalmi kap­cso­la­tok vége és a biza­lom kezdete

De mi lett a Gina Ogden-könyvből meg­is­mert Rosá­val? Ha az ember nem a számára megfelelő módon éli az életét, – szerencsére – előbb-utóbb megállásra készteti egy betegség. Ez történt a Káosz Királynőjével is, akit egy súlyos influenza levert a lábáról, és arra kényszerített, hogy átgondolja az életét, és felhagyjon a futószalagszexszel.

Rosa listát írt arról, milyen kapcsolatokat ápol, és milyen kapcsolatokat nélkülöz. A hiányzó kapcsolatok rovatba olyanok kerültek, amelyek kötődést és pozitív érzelmeket hoznak az ember életébe, például a barátok. Megfogalmazta, hogy az intimitás hiányától szenved. Tudta, hogy a szexbe menekülés vágyának ellenállva, kitartóan, az akaraterejére támaszkodva át kell alakítania a szociális környezetét: kimetszeni belőle azokat, akiket csak azért keresett, hogy meglegyen a napi ölelésadag, hogy a helyükre behívhasson tartalmas és támogató ismeretségeket. Mint a kedves Olvasók sejtik, a történet happy enddel végződik: ahogy a futó kalandok távoztak, a nagy Ő is megérkezett a hősnő életébe.

A női szexualitás ezer arca

Hogy milyen az igazi, lélegzetszaporázó szex? Hát nem az a – kétségbeesett – kufircolás, amit Samantha csinál a Szex és New Yorkban, az tuti. Gina Ogden, a szexet szerető nők megkérdezője ezer metaforát, hasonlatot és költői fordulatot idéz, amivel a hölgyek leírták az élményeiket:

nszex.jpg„... egy szavakkal leírhatatlan, átalakító erejű élményt jelent, amelynek aurája a jövőbe nyúlik, hogy új gondolati mintákat, egyértelműen új barázdákat hozzon létre az agyunkban."

„Érintés. Könnyedség. A test muzsikája... A lényemet a világegyetemmel összekötő csodálatos energiák része.”

„Az összes energiám megnyílt, és mozgásba lendült. Azt hiszem, mondhatjuk, hogy úgy éreztem magam, mint egy küszöbönálló földcsuszamlás.”

„Olyan, mintha az érzékelés egy újabb szintje lenne, ahol kitágítom az elviselhetőség határát, és még többért könyörgök.”

„A szex a legmélyebb részemhez vezető út. Ez a részem nyitott a döntésre, a lehetőségekre, bármilyen irányba képes elmozdulni. Számomra a szexualitáson keresztül rengeteg különböző dolog összetalálkozik. A feminizmus, Isten tisztelete, a kapcsolódás. Látom magamat, ahogy nemtelenül magamhoz ölelem az egész világegyetemet. Az ilyenkor megélt spiritualitás a teljességgel függ össze. Az elválasztottság pedig értelmét veszti.”

Szabó Elvira

A szerző további írásait – külső és belső utazásokról szóló történeteit, valamint publikált szépirodalmi szövegeit – az ElviraSzabo.com weboldalon találod. Iratkozz fel a weboldal hírlevelére, hogy értesülj a friss megjelenésekről!

Kövesd a szerzőt a közösségi médiában:
Facebook: Vargabetűk – egy oldal azoknak, akik szívesen indulnak külső és belső utazásokra
Instagram: elvira_szabo_

 Kapcsolódó cikkek:

A cikk eredetileg a Gyökerek és Szárnyak blogon jelent meg, itt...

Gina Ogden: Nők, akik sze­re­tik a sze­xet. Min­den­napi nők elbe­szé­lé­sei a gyö­nyör­höz, inti­mi­tás­hoz és eksz­tá­zis­hoz vezető útja­ik­ról. Ursus Lib­ris, Budapest, 2008.

Szólj hozzá

szex életmód pszichológia gyökerek és szárnyak Szabó Elvira